Fundusz Sołecki - Urząd Miasta i Gminy w DziałoszycachUrząd Miasta i Gminy w Działoszycach
A A+ A++ Kontrast

Fundusz Sołecki

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2023 R. INFORMACJE

Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyce, na podstawie uchwały Nr XXV/141/2020 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 6 marca 2020 r. przedkłada informacje dotyczącą wysokości środków finansowych przypadających na poszczególne sołectwo, w ramach realizacji funduszu sołeckiego na 2023 r.

Zgodnie z art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim  (Dz.U.2014 poz.301 z póź. zm.) , aby środki funduszu mogły być przeznaczone na realizację przedsięwzięć ujętych we wniosku sołectwa, muszą być spełnione obligatoryjne trzy warunki:

– zgłoszone zadanie musi być zadaniem własnym gminy;

– zadanie musi sprzyjać poprawie warunków życia mieszkańców;

– zadanie musi być zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Fundusz Sołecki wyodrębniony i pozostający do dyspozycji Sołtysów na 2023 r. wynosi 624 102,96 (słownie: sześćset dwadzieścia cztery tys. sto dwa  zł. 96/100)  

 w tym:

Lp.Nazwa sołectwaWysokość środków przypadających na dane sołectwo
1.Biedrzykowice16 179,20
2.Bronocice15 171,50
3.Bronów15 507,40
4.Chmielów20 881,81
5.Dębowiec12 260,36
6.Dębiany16 739,04
7.Dziekanowice22 729,26
8.Dzierążnia30 343,00
9.Dziewięczyce17 746,74
10.Gaik16 627,07
11.Iżykowice15 395,44
12.Jakubowice26 704,08
13.Januszowice15 395,44
14.Jastrzębniki13 827,90
15.Ksawerów16 235,19
16.Kujawki16 459,12
17.Kwaszyn18 026,65
18.Lipówka18 250,59
19.Marianów15 955,27
20.Niewiatrowice17 186,90
21.Opatkowice15 563,39
22.Pierocice23 177,13
23.Podrózie16 627,07
24.Sancygniów20 937,79
25.Stępocice17 186,90
26.Sudół18 754,44
27.Sypów14 107,82
28.Szczotkowice13 212,08
29.Szyszczyce17 242,89
30.Świerczyna16 571,09
31.Teodorów19 370,26
32.Wola Knyszyńska19 202,31
33.Wolica13 659,95
34.Wymysłów14 051,83
35.Zagaje Dębiańskie14 275,77
36.Zagórze12 540,28
 RAZEM:624 102,96

Podstawowe zasady pozyskiwania środków z funduszu sołeckiego.

 1. Warunkiem przyznania w danym roku budżetowym środków z funduszu sołeckiego jest złożenie przez sołectwo do Burmistrza Miasta i Gminy wniosku.
 2. Wniosek danego sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.
 3. We wniosku należy wskazać zadania do realizacji, uzasadnić słuszność podejmowanych działań oraz rzetelnie i realistycznie oszacować koszty poszczególnych zadań.
 4. Wybrane do realizacji zadania muszą być zadaniami własnymi gminy, służyć poprawie warunków życia mieszkańców sołectwa oraz być zgodne ze strategią Gminy Działoszyce.
 5. Uchwalony wniosek, wraz z protokołem, listą obecności oraz uchwałą z zebrania wiejskiego , sołtys ( do dnia 30 września 2022 r)przekazuje Burmistrzowi, celem uwzględnienia go w projekcie budżetu gminy. Wniosek złożony po terminie zostanie odrzucony.
 6. W trakcie roku budżetowego, jednakże nie wcześniej niż po uchwaleniu budżetu gminy na dany rok budżetowy i nie później niż do dnia 31 października danego roku budżetowego, sołectwo może złożyć do Burmistrza wniosek o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianych do realizacji w ramach funduszu.
 7. Pieniądze z funduszu muszą być wydane do końca roku, na który zostały uchwalone. Środki funduszu niewykorzystane w roku budżetowym wygasają z końcem roku.    

Bardzo serdecznie zachęcam mieszkańców Gminy Działoszyce do udziału w planowanych zebraniach wiejskich oraz do podejmowania inicjatyw, które mogą mieć istotny wpływ na poprawę wizerunku i estetyki Naszej Gminy.

Burmistrz Miasta i Gminy
/-/Stanisław Porada

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2021 R. INFORMACJE

Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyce, na podstawie uchwały Nr XXV/141/2020 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 6 marca 2020 r. przedkłada informacje dotyczącą wysokości środków finansowych przypadających na poszczególne sołectwo, w ramach realizacji funduszu sołeckiego na 2021 r.

Zgodnie z art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U.2014 poz.301 z póź. zm.) , aby środki funduszu mogły być przeznaczone na realizację przedsięwzięć ujętych we wniosku sołectwa, muszą być spełnione obligatoryjne trzy warunki:

 • zgłoszone zadanie musi być zadaniem własnym gminy;
 • zadanie musi sprzyjać poprawie warunków życia mieszkańców;
 • zadanie musi być zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Fundusz Sołecki wyodrębniony i pozostający do dyspozycji Sołtysów na 2021 r. wynosi 471 286,85 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt jeden tys. dwieście osiemdziesiąt sześć zł. 85/100) w tym:

Nazwa sołectwaWysokość środków przypadających na dane sołectwo
Biedrzykowice12 386,92
Bronocice11 552,78
Bronów11 761,32
Chmielów15 765,17
Dębowiec9 342,32
Dębiany12 512,04
Dziekanowice17 725,39
Dzierążnia22 855,33
Dziewięczyce13 596,42
Gaik12 261,80
Izykowice11 511,08
Jakubowice19 894,14
Januszowice11 636,20
Jastrzębniki10 301,58
Ksawerów12 261,80
Kujawki12 011,56
Kwaszyn13 596,42
Lipówka13 721,54
Marianów12 261,80
Niewiatrowice13 054,23
Opatkowice11 677,90
Pierocice17 308,32
Podrózie12 470,33
Sancygniów16 223,95
Stępocice12 970,81
Sudół14 347,14
Sypów10 593,53
Szczotkowice10 051,34
Szyszczyce12 762,28
Świerczyna12 386,92
Teodorów14 388,85
Wola Knyszyńska14 847,62
Wolica10 301,58
Wymysłów10 635,23
Zagaje Dębiańskie10 927,18
Zagórze9 384,03

Podstawowe zasady pozyskiwania środków z funduszu sołeckiego.

 1. Warunkiem przyznania w danym roku budżetowym środków z funduszu sołeckiego jest złożenie przez sołectwo do Burmistrza Miasta i Gminy wniosku.
 2. Wniosek danego sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.
 3. 3. We wniosku należy wskazać zadania do realizacji, uzasadnić słuszność podejmowanych działań oraz rzetelnie i realistycznie oszacować koszty poszczególnych zadań.
 4. 4. Wybrane do realizacji zadania muszą być zadaniami własnymi gminy, służyć poprawie warunków życia mieszkańców sołectwa oraz być zgodne ze strategią Gminy Działoszyce.
 5. Uchwalony wniosek, wraz z protokołem, listą obecności oraz uchwałą z zebrania wiejskiego , sołtys ( do dnia 30 września 2020 r)przekazuje Burmistrzowi, celem uwzględnienia go w projekcie budżetu gminy. Wniosek złożony po terminie zostanie odrzucony.
 6. W trakcie roku budżetowego, jednakże nie wcześniej niż po uchwaleniu budżetu gminy na dany rok budżetowy i nie później niż do dnia 31 października danego roku budżetowego, sołectwo może złożyć do Burmistrza wniosek o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianych do realizacji w ramach funduszu.
 7. Pieniądze z funduszu muszą być wydane do końca roku, na który zostały uchwalone. Środki funduszu niewykorzystane w roku budżetowym wygasają z końcem roku.

Bardzo serdecznie zachęcam mieszkańców Gminy Działoszyce do udziału w planowanych zebraniach wiejskich oraz do podejmowania inicjatyw, które mogą mieć istotny wpływ na poprawę wizerunku i estetyki Naszej Gminy

Burmistrz Miasta i Gminy
Stanisław Porada

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2021 R. UCHWAŁA

UCHWAŁA NR XXV/141/2020

Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 6 marca 2020 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 2 ust. 1. i ust. 4 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301 ze zm.) — Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2020 R. INFORMACJE

Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyce, na podstawie uchwały Nr VIII/37/2019 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 28 marca 2019 r. przedkłada informacje dotyczącą wysokości środków finansowych przypadających na poszczególne sołectwo, w ramach realizacji funduszu sołeckiego na 2020 r.

Zgodnie z art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U.2014 poz.301 z póź. zm.) , aby środki funduszu mogły być przeznaczone na realizację przedsięwzięć ujętych we wniosku sołectwa, muszą być spełnione obligatoryjne trzy warunki:

 • zgłoszone zadanie musi być zadaniem własnym gminy;
 • zadanie musi sprzyjać poprawie warunków życia mieszkańców;
 • zadanie musi być zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Fundusz Sołecki wyodrębniony i pozostający do dyspozycji Sołtysów na 2020 r. wynosi 414 557,23 zł (słownie: czterysta czternaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem zł 68/100) w tym:

Nazwa sołectwaWysokość środków przypadających na dane sołectwo
Biedrzykowice10 873,87
Bronocice10 144,08
Bronów10 363,02
Chmielów13 975,48
Dębiany11 019,83
Dębowiec8 173,65
Dziekanowice15 617,51
Dziewięczyce11 968,56
Dzierążnia20 215,18
Gaik10 691,42
Izykowice10 180,57
Jakubowice17 478,47
Januszowice10 107,59
Jastrzębniki9 012,91
Ksawerów10 764,40
Kujawki10 545,47
Kwaszyn12 041,54
Lipówka12 223,98
Marianów10 946,85
Niewiatrowice11 567,17
Opatkowice10 180,57
Pierocice15 362,08
Podrózie10 837,38
Sancygniów14 522,82
Stępocice11 238,77
Sudół12 588,88
Sypów9 304,82
Szczotkowice8 903,44
Szyszczyce11 092,81
Świerczyna10 983,34
Teodorów12 442,92
Wola Knyszyńska13 136,22
Wolica8 903,44
Wymysłów9 414,29
Zagaje Dębiańskie9 450,78
Zagórze8 283,12

Podstawowe zasady pozyskiwania środków z funduszu sołeckiego.

 1. Warunkiem przyznania w danym roku budżetowym środków z funduszu sołeckiego jest złożenie przez sołectwo do Burmistrza Miasta i Gminy wniosku.
 2. Wniosek danego sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.
 3. We wniosku należy wskazać zadania do realizacji, uzasadnić słuszność podejmowanych działań oraz rzetelnie i realistycznie oszacować koszty poszczególnych zadań.
 4. Wybrane do realizacji zadania muszą być zadaniami własnymi gminy, służyć poprawie warunków życia mieszkańców sołectwa oraz być zgodne ze strategią Gminy Działoszyce.
 5. Uchwalony wniosek, wraz z protokołem, listą obecności oraz uchwałą z zebrania wiejskiego , sołtys ( do dnia 30 września 2019 r)przekazuje Burmistrzowi, celem uwzględnienia go w projekcie budżetu gminy. Wniosek złożony po terminie zostanie odrzucony.
 6. W trakcie roku budżetowego, jednakże nie wcześniej niż po uchwaleniu budżetu gminy na dany rok budżetowy i nie później niż do dnia 31 października danego roku budżetowego, sołectwo może złożyć do Burmistrza wniosek o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianych do realizacji w ramach funduszu.
 7. Pieniądze z funduszu muszą być wydane do końca roku, na który zostały uchwalone. Środki funduszu niewykorzystane w roku budżetowym wygasają z końcem roku.

Bardzo serdecznie zachęcam mieszkańców Gminy Działoszyce do udziału w planowanych zebraniach wiejskich oraz do podejmowania inicjatyw, które mogą mieć istotny wpływ na poprawę wizerunku i estetyki Naszej Gminy

Burmistrz Miasta i Gminy
Stanisław Porada

Pliki do pobrania:

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2020 R. UCHWAŁA

UCHWAŁA NR VIII/37/2019

Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 28 marca 2019 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 2 ust. 1. i ust. 4 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301 ze zm.) — Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2020 środków stanowiących fundusz sołecki.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Działoszycach
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
 • Aplikacja door to door
 • Rozlicz PIT w gminie Działoszyce
 • Program Czyste powietrze
 • Powrzechny Spis Rolny 2020
 • Znak Projektu Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego i Unii Europejskiej
 • 100 rocznica odzyskania niepodległości
 • Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST
 • ratusz.pl