Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszycach - Urząd Miasta i Gminy w DziałoszycachUrząd Miasta i Gminy w Działoszycach
A A+ A++ Kontrast

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszycach

ul. Skalbmierska 5
28-440 Działoszyce

mgops_dzialoszyce@poczta.onet.pl

tel/fax. 41 / 35 26 010 wew. 27

Informacja o terminach wypłaty świadczeń

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszycach informuje, że świadczenia będą wypłacane w następujących terminach:

Świadczenie wychowawcze (500+) – 15 każdego miesiąca

Fundusz alimentacyjny – 21 każdego miesiąca

Świadczenia rodzinne i opiekuńcze – 27 każdego miesiąca

Pliki do pobrania:

Uchwala-Utworzenie-jednostki.pdf Statut-Miejsko-Gminnego-Osrodka-Pomocy-Spolecznej.pdf

Informacja dotycząca zakresu usług społecznych wspartych i utworzonych w ramach projektu pn, „Pomocna dłoń – II edycja” – 30.06.2023 r.

Informujemy, że w ramach  utrzymania trwałości rezultatów projektu pn, „Pomocna dłoń – II edycja”

współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, przez okres 23 miesięcy po zakończeniu projektu:

–  zostanie

zachowana trwałość utworzonych, nowych miejsc świadczenia usług opiekuńczych i asystenckich oraz nowoutworzonych miejsc w mieszkaniu wspieranym w liczbie 4,

– zostaną utrzymane nowe miejsca świadczenia usług społecznych świadczonych niestacjonarnie w mieszkaniu wspieranym w liczbie 8.

W okresie trwałości projektu będzie można skorzystać w przypadku zgłoszenia zapotrzebowania z następujących form wsparcia m.in.: psychologa, prawnika, pracowników socjalnych, Asystentek Osobistych Osób Niepełnosprawnych (AOON) – wsparto w programie 8 miejsc (4 AOON i 4 miejsca w mieszkaniu wspieranym) świadczenia usług społecznych.


 • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Działoszycach
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
 • Aplikacja door to door
 • Rozlicz PIT w gminie Działoszyce
 • Program Czyste powietrze
 • Powrzechny Spis Rolny 2020
 • Znak Projektu Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego i Unii Europejskiej
 • 100 rocznica odzyskania niepodległości
 • Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST
 • ratusz.pl