Projekty Unii Europejskiej realizowane przez Gminę Działoszyce - Urząd Miasta i Gminy w DziałoszycachUrząd Miasta i Gminy w Działoszycach
A A+ A++ Kontrast

Projekty Unii Europejskiej realizowane przez Gminę Działoszyce

Projekt pn. „Dostępny samorząd – granty” realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020” ” w ramach zawartej umowy o powierzenie grantu (nr umowy: Umowa nr DSG/1132 z dnia 15.11.2022 r.z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II nr 13 a Gminą Działoszyce z siedzibą w ul. Skalbmierska 5, 28-440 Działoszyce

Celem projektu jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez samorządy dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób niepełnosprawnych. Urzędy, placówki związane z edukacją, ochroną zdrowia, rehabilitacją czy sprawami obywatelskimi mogą dofinansować z pieniędzy PFRON likwidację barier architektonicznych, technicznych czy komunikacyjnych, aby spełnić warunek dostępności dla wszystkich.

Więcej

Projekt pn. „Pomocna dłoń – II edycja” realizowany jest przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszycach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa RPSW.09.00.00 „Włączenie społeczne i walka z ubóstwem”, Działanie RPSW.09.02.00 „Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych” w ramach zawartej umowy o dofinansowanie (nr umowy: RPSW.09.02.01-26-0013/20) z Województwem Świętokrzyskim, z siedzibą w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, reprezentowanym przez Zarząd Województwa, pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020”.

Więcej

Projekt pn. „Poprawa funkcjonalności mieszkańców oraz zminimalizowanie barier architektonicznych w częściach wspólnych budynków w Gminie Działoszyce” realizowanego przez Gminę Działoszyce w ramach projektu pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie nr: 018/UDTD/I/2020/00081 z dnia 23.12.2020 r. z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II nr 13.

Więcej

Projekt pn. „Utworzenie świetlic środowiskowych na terenie Gminy Działoszyce” realizowany przez Gminę Działoszyce w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej RPSW.09.00.00, Działania: „RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych”, poddziałania 9.2.1 „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe) na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie nr RPSW.09.02.01-26-0070/20-00 z dnia 29.04.2021 r. z Województwem Świętokrzyskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Więcej

Projekt pn. „Przedszkole Marzeń w Działoszycach” realizowany jest przez Przedszkole Samorządowe w Działoszycach, ul. Szkolna 5 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi Priorytetowej RPSW.08.00.00, Działania: RPSW.08.03.00 „Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego”, poddziałania 8.3.1 „Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach zawartej umowy o dofinansowanie (nr umowy: RPSW.08.03.01-26-0033/20-00) z Województwem Świętokrzyskim, z siedzibą w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, reprezentowanym przez Zarząd Województwa, pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Więcej

Celem projektu jest zapewnienie dostępu do usług publicznych mieszkańcom Gminy Działoszyce, którzy z powodu niepełnosprawności, wieku lub konieczności opieki nad osobą zależną doświadczają problemów z poruszaniem się w stopniu uniemożliwiającym im samodzielną wizytę w urzędzie.

Więcej

Projekt pn. „Wydłużenie aktywności zawodowej pracowników gminy Działoszyce” realizowany jest przez Gminę Działoszyce w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi Priorytetowej RPSW.08.00.00, Działanie: RPSW.08.02.00 Aktywne i zdrowe starzenie się; poddziałanie RPSW.08.02.01 Przeciwdziałanie przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez osoby w wieku aktywności zawodowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach zawartej umowy o dofinansowanie (nr umowy: RPSW.08.02.01-26-0020/20-00) z Województwem Świętokrzyskim, z siedzibą w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, reprezentowanym przez Zarząd Województwa, pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Więcej

Projekt pn. „Bajkowe Przedszkole w Działoszycach” realizowany jest przez Przedszkole Samorządowe w Działoszycach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi Priorytetowej RPSW.08.00.00Działania: RPSW.08.03.00 „Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego”poddziałania 8.3.1 „Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach zawartej umowy o dofinansowanie (nr umowy: RPSW.08.03.01-26-0021/20-00) z Województwem Świętokrzyskim, z siedzibą w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, reprezentowanym przez Zarząd Województwa, pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Więcej

Projekt pn. „Bajkowy Żłobek w Działoszycach” realizowany jest przez Gminę Działoszyce w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi Priorytetowej RPSW.08.00.00Działania: RPSW.08.01.00 „Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego”poddziałania 8.1.1 „Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3″, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach zawartej umowy o dofinansowanie (nr umowy: RPSW.08.01.01-26-0018/20-00) z Województwem Świętokrzyskim, z siedzibą w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, reprezentowanym przez Zarząd Województwa, pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Więcej

Gmina Działoszyce / Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszycach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Pomocna dłoń”.

Celem głównym projektu jest Zwiększenie wydolności 12 osób niepełnosprawnych (6 K i 6 M) w procesie przygotowania do życia w lokalnym społeczeństwie, minimalizacja barier architektonicznych poprzez zwiększenie dostępności usług społecznych w formie niestacjonarnej opieki dziennej i podniesienie kompetencji 4 osób związanych ze świadczeniem usług społecznych, w zakresie opieki nad osobami niepełnosprawnymi od 01.03.2020 do 31.03.2021 na terenie GMINY DZIAŁOSZYCE.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 549 548,95 zł, w tym:

Kwota dofinansowania z UE: 502.709,79 zł,

Wkład własny JST: 46.839,16 zł (8,52 %).

Więcej

Gmina Działoszyce i Michałów realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Działoszyce i Michałów

Celem projektu jest poprawa jakości powietrza w Gminie Działoszyce i Michałów poprzez montaż mikro instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w gospodarstwach indywidualnych.

Dofinansowanie projektu z UE: 2 095 931,40 PLN

Więcej

 • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Działoszycach
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
 • Aplikacja door to door
 • Rozlicz PIT w gminie Działoszyce
 • Program Czyste powietrze
 • Powrzechny Spis Rolny 2020
 • Znak Projektu Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego i Unii Europejskiej
 • 100 rocznica odzyskania niepodległości
 • Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST
 • ratusz.pl