Bajkowe przedszkole w Działoszycach - Urząd Miasta i Gminy w DziałoszycachUrząd Miasta i Gminy w Działoszycach
A A+ A++ Kontrast

Bajkowe przedszkole w Działoszycach

 • 13-07-2021

Projekt pn. „Bajkowe Przedszkole w Działoszycach”.

CELEM GŁÓWNYM PROJEKTU pn. „Bajkowe Przedszkole w Działoszycach” jest wygenerowanie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w istniejącym ośrodku wychowania przedszkolnego i rozszerzenie oferty OWP o realizację dodatkowych zajęć wspierających w zakresie stwierdzonych deficytów z zajęć specjalistycznych oraz stymulujących rozwój psychoruchowy dla 50 dzieci (29 dziewczynek 31 chłopców) wieku 3-6 lat wyrównujące szanse edukacyjne w zakresie stwierdzonych deficytów z GDZ o najwyższym zapotrzebowaniu na usługi edukacji przedszkolnej wraz z adaptacją pomieszczeń i doposażeniem placówki w odpowiedni sprzęt w okresie od 01.07.2020-30.06.2021 r.

Główne działania w projekcie pn. „Bajkowe Przedszkole w Działoszycach”:

Zorganizowanie dodatkowych zajęć z deficytów z poza podstawy programowej dla 50 dzieci dla 29 nowej i 21 obecnej grupy (zajęcia specjalistyczne logopedyczne, zajęcia stymulujące rozwój ruchowy) dla wszystkich chętnych dzieci uczęszczających do przedszkola, które uwzględniać będą ich indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne, możliwości psychofizyczne.

Projekt pn. „Bajkowe Przedszkole w Działoszycach” realizowany jest przez Przedszkole Samorządowe w Działoszycach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi Priorytetowej RPSW.08.00.00Działania: RPSW.08.03.00 „Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego”poddziałania 8.3.1 „Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach zawartej umowy o dofinansowanie (nr umowy: RPSW.08.03.01-26-0021/20-00) z Województwem Świętokrzyskim, z siedzibą w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, reprezentowanym przez Zarząd Województwa, pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Grupę Docelową stanowią dzieci z obszaru Gminy Działoszyce w wieku przedszkolnym (3-6 lat).

KWOTA DOFINANSOWANIA: 496 718,75 zł (co stanowi 84,92 % wartości Projektu)
WKŁAD WŁASNY: 88 200,00 zł (co stanowi 15,08 % wartości Projektu).

DOKUMENTY

Prezentacja założeń projektu

4 września 2020

Prezentacja_przedszkole_Dzialoszyce.pptx

Prezentacja założeń projektu

20 sierpnia 2020

Regulamin_Projektu.pdf Zalacznik_nr_1_Formularz_zgloszeniowy.pdf Zalacznik_nr_2_Deklaracja_rodzica_dziecka.pdf Zalacznik_nr_3_Oswiadczenie_UP.pdf


 • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Działoszycach
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
 • Aplikacja door to door
 • Rozlicz PIT w gminie Działoszyce
 • Program Czyste powietrze
 • Powrzechny Spis Rolny 2020
 • Znak Projektu Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego i Unii Europejskiej
 • 100 rocznica odzyskania niepodległości
 • Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST
 • ratusz.pl