Dostępny samorząd - granty - Urząd Miasta i Gminy w DziałoszycachUrząd Miasta i Gminy w Działoszycach
A A+ A++ Kontrast

Dostępny samorząd – granty

 • 29-12-2022
Logo PFRON czerwony kwiat z zieloną łodygą i nazwa instytucji

Projekt pn. „Dostępny samorząd – granty” realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020” ” w ramach zawartej umowy o powierzenie grantu (nr umowy: Umowa nr DSG/1132 z dnia 15.11.2022 r.z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II nr 13 a Gminą Działoszyce z siedzibą w ul. Skalbmierska 5, 28-440 Działoszyce

Celem projektu jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez samorządy dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób niepełnosprawnych. Urzędy, placówki związane z edukacją, ochroną zdrowia, rehabilitacją czy sprawami obywatelskimi mogą dofinansować z pieniędzy PFRON likwidację barier architektonicznych, technicznych czy komunikacyjnych, aby spełnić warunek dostępności dla wszystkich.

Zadania zaplanowane w Projekcie:

Zadanie 1: Dostępność architektoniczna:

Modernizacja wejścia głównego do budynku urzędu gminy wraz z montażem platformy schodowej dla niepełnosprawnych

Zadanie 2: Dostępność cyfrowa:

– Stworzenie strony internetowej urzędu

Stworzenie strony BIP urzędu

Zadanie 3: Dostępność komunikacyjno-informacyjna:

Usługa doradcza w zakresie dostępności produktów wdrożonych w ramach projektu

Założenia:

Grantodawca przekazuje Grantobiorcy grant w wysokości 77 500,00 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych). Grant jest finansowany z następujących źródeł:

ze środków europejskich w kwocie 65 317,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta siedemnaście złotych), co stanowi 84,28% powierzonego grantu.

ze środków dotacji celowej w kwocie: 12 183,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy sto osiemdziesiąt trzy złote), co stanowi 15,72 % kwoty powierzonego grant. Data końcowa okresu realizacji przedsięwzięcia grantowego: 30.06.2023 r.


 • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Działoszycach
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
 • Aplikacja door to door
 • Rozlicz PIT w gminie Działoszyce
 • Program Czyste powietrze
 • Powrzechny Spis Rolny 2020
 • Znak Projektu Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego i Unii Europejskiej
 • 100 rocznica odzyskania niepodległości
 • Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST
 • ratusz.pl