Projekt pn. Pomocna dłoń – II edycja - Urząd Miasta i Gminy w DziałoszycachUrząd Miasta i Gminy w Działoszycach
A A+ A++ Kontrast

Projekt pn. Pomocna dłoń – II edycja

 • 12-07-2021

Projekt pn. „Pomocna dłoń – II edycja” realizowany jest przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszycach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa RPSW.09.00.00 „Włączenie społeczne i walka z ubóstwem”, Działanie RPSW.09.02.00 „Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych” w ramach zawartej umowy o dofinansowanie (nr umowy: RPSW.09.02.01-26-0013/20) z Województwem Świętokrzyskim, z siedzibą w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, reprezentowanym przez Zarząd Województwa, pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020”.

Celem głównym projektu pn. „Pomocna dłoń – II edycja” jest zwiększenie wydolności 16 UP wykluczonych społecznie (7 Kobiet, 9 Mężczyzn), w tym 12 UP tj. osób niepełnosprawnych (ON) i 4 osób niesamodzielnych ze względu na stan zdrowia procesie przygotowania do życia w lokalnym społeczeństwie przez zwiększenie dostępności usług społecznych w formie niestacjonarnej i stacjonarnej opieki dziennej oraz podniesienie kompetencji zawodowych 4 UP (4 asystentki osobiste osób z niepełnosprawnościami) związanych ze świadczeniem usług społecznych w zakresie opieki nad osobami niepełnosprawnymi od 01.07.2021 r. do 31.12.2022 r. na terenie GMINY DZIAŁOSZYCE.

Grupę Docelową  w ramach Projektu pn. „Pomocna dłoń – II edycja” stanowią:

 • 12 osób z niepełnosprawnościami (ON), u których świadczona będzie usługa asystencka;
 • 4 UP niesamodzielnych ze względu na stan zdrowia, u których świadczona będzie usługa opiekuńcza;
 • 4 Uczestników Projektu (4 asystentki osobiste osób z niepełnosprawnościami, dalej: AOON) związane ze świadczeniem usług społecznych. AOON zostaną przeszkoleni w ramach Projektu z 40 godzin z części teoretycznej z zakresu wiedzy ogólnej dot. niepełnosprawności (20 godzin), udzielania pierwszej pomocy, pielęgnacji i obsługi sprzętu pomocniczego (20 godzin) i 60 godzin części praktycznej w formie przyuczenia do pracy np. praktyki, wolontariat.

GŁÓWNE DZIAŁANIA zaplanowane w ramach projektu pn. „Pomocna dłoń – II edycja”:

 • usługi asystenckie świadczone przez 4 AOON w m-scu zamieszkania 12 UP i usługi opiekuńcze dla 4 UP w mieszkaniu wspieranym;
 • zakup sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego dla 12 UP (m.in. zakup toalety przenośnej, podnośnika inwalidzkiego, basenu do mycia głowy, kuli pachowych,  urządzenia do obniżania ciśnienia, materaca zmiennociśnieniowego, materaca przeciwodleżynowego, balkonika z siedziskiem  wg potrzeb UP) na kwotę ok. 28.000,00 zł;
 • zakup schodałazu w celu likwidacji bariery architektonicznej w mieszkaniu wspieranym dla 4 osób;
 • utworzenie i funkcjonowanie MIESZKANIA WSPIERANEGO (adaptacja 2 mieszkań wspieranych na kwotę 182 626,44 zł oraz zakup wyposażenia do mieszkania na kwotę ok. 30.102,44 zł).

4 UP zapewnioną będą mieli usługę społeczną świadczoną w społeczności lokalnej w postaci mieszkania wspieranego, która realizowana będzie poprzez realizację następujących form wsparcia:

1. Praca socjalna (120 godzin), śr. 10 godzin / m-c;

2. Poradnictwo psychologiczne (140 godzin), śr. 12 godzin / m-c;

3. Trening umiejętności praktycznych, trening i pomoc w załatwianiu spraw urzędowych (120 godzin), śr. 10 godzin / m-c;

4. Fizjoterapeuta (120 godzin); śr. 10 zabiegów / m-c;

5. Poradnictwo prawne (210 godzin); śr. 17  godzin /m-c.

CEL usług społecznych w mieszkaniu wspieranym to głównie wspieranie aktywności UP. Zostaną utworzone 4 m-ca opieki wytchnieniowej, z których doraźnie będzie korzystało 4 UP. Opieka wytchnieniowa będzie prowadzona śr. 15 razy w m-cu (wg potrzeb UP) od godz. 7 do 7.00 rano dnia następnego. Zatrudnienie: 1 opiekuna mieszkania do opieki wytchnieniowej. Zapewniony posiłek w mieszkaniu wspieranym.

Odpowiedzialni za usługę w mieszkaniu wspieranym będą opiekunowie.

OKRES realizacji projektu pn. „Pomocna dłoń – II edycja”  od 01.07.2021 r. do 31.12.2022 r. (18 m-cy) na terenie Gminy Działoszyce, woj. Świętokrzyskie.

KWOTA DOFINANSOWANIA projektu pn. „Pomocna dłoń – II edycja” z budżetu Państwa oraz środków wspólnotowych EFS wynosi: 900.475,55 zł.

WKŁAD WŁASNY MGOPS wynosi: 74.275,00 zł.

WSKAŹNIKI REZULTATU:

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu wynosi 8

oraz

Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu Projektu wynosi 8.

Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług w mieszkaniach wspomaganych i chronionych

istniejących po zakończeniu projektu wynosi: 4.

WSKAŹNIKI PRODUKTU:

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie wynosi 16.

BIURO PROJEKTU:

Struktura zarządzania Projektu będzie scentralizowana z Biurem Projektu w MGOPS w Działoszycach, ul. Skalbmierska 5, 28-440 Działoszyce, woj. świętokrzyskie z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego Projektu i zapewniającą Uczestnikom Projektu możliwość osobistego kontaktu z Zespołem Projektowym.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Skalbmierska 5,

28-440 Działoszyce

Tel. (41) 352 60 10 wew. 27

Adres e – mail: mgops_dzialoszyce@poczta.onet.pl

Strona: www.dzialoszyce.pl

Fax: 41 352 69 00


ZAKOŃCZENIE PROJEKTU – 30.06.2023 R.   

Informujemy, że w ramach  utrzymania trwałości rezultatów projektu pn, „Pomocna dłoń – II edycja”

współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, przez okres 23 miesięcy po zakończeniu projektu:

–  zostanie zachowana trwałość utworzonych, nowych miejsc świadczenia usług opiekuńczych i asystenckich oraz nowoutworzonych miejsc w mieszkaniu wspieranym w liczbie 4,

– zostaną utrzymane nowe miejsca świadczenia usług społecznych świadczonych niestacjonarnie w mieszkaniu wspieranym w liczbie 8.

                W okresie trwałości projektu będzie można skorzystać w przypadku zgłoszenia zapotrzebowania z następujących form wsparcia m.in.: psychologa, prawnika, pracowników socjalnych, Asystentek Osobistych Osób Niepełnosprawnych (AOON) – wsparto w programie 8 miejsc (4 AOON i 4 miejsca w mieszkaniu wspieranym) świadczenia usług społecznych.

Trwalosc-Rezultatow-POmocna-dlon-II-edycja.pdf

OGŁOSZENIA

Zatrudnienie osoby na stanowisku PRAWNIKA w celu świadczenia poradnictwa prawnego w mieszkaniach wspieranych w ramach realizacji projektu pn.: „Pomocna dłoń – II edycja”

 • 24 kwietnia 2023

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie.docx Zalacznik-nr-1-Ofera-cenowa.docx Zalacznik-nr-2-Oswiadczenie-Zleceniobiorcy.docx Zalacznik-nr-3-Wzor-umowy.docx zalacznik-nr-4-Wykaz-osob.docx Zalacznik-nr-5-Opis-przedmiotu-zamowienia.docx

Zatrudnienie osoby na stanowisku FIZJOTERAPEUTY w mieszkaniu wspieranym w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Działoszycach

 • 11 kwietnia 2023

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie-ofertowe.docx Zalacznik-nr-1-Oferta-cenowa-ok.doc zalacznik-nr-2-Umowa-ok.doc zalacznik-nr-3-Wykaz-osob.docx

Zakup i dostawa sprzętu i wyposażenia oraz schodołazu do mieszkania wspieranego w ramach projektu pn. „Pomocna dłoń – II edycja

 • 29 grudnia 2022

Link do zapytania na stronie BIP (link otwiera się w nowej karcie)

Zakup i dostawa sprzętu specjalistycznego/rehabilitacyjnego/pielęgnacyjnego/wspomagającego w ramach projektu pn. „Pomocna dłoń – II edycja”

 • 5 października 2022

Link do zapytania na stronie BIP (link otwiera się w nowej karcie)

Zapytanie ofertowe na potrzeby projektu pn. „Pomocna dłoń – II edycja”

 • 5 października 2022

Link do zapytania na stronie BIP (link otwiera się w nowej karcie)

Zapytanie ofertowe na zatrudnienie osoby na stanowisku psychologa w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Działoszycach w ramach realizacji projektu pn. „Pomocna dłoń – II edycja”

 • 4 października 2022

Link do zapytania na stronie BIP (link otwiera się w nowej karcie)


Zapytanie ofertowe na zatrudnienie osoby na stanowisku psychologa w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Działoszycach w ramach realizacji projektu pn. „Pomocna dłoń – II edycja”

 • 12 lipca 2021

Dokumenty do pobrania

Zapytanie-ofertowe.docx zalacznik-nr-1-2-psycholog-ok.doc zalacznik-nr-2-1-psych-ok.doc zalacznik-nr-3-psychol-ok.doc zalacznik-nr-4-psychol-ok.doc zalacznik-nr-5-psycho-ok.doc

Zapytanie ofertowe na potrzeby projektu pn. „Pomocna dłoń – II edycja”

 • 25 kwietnia 2022

Dokumenty do pobrania

Zapytanie-ofertowe.docx Zalacznik-nr-1-Oferta-cenowa.docx Zalacznik-nr-2-Szczegolowy-OPis-Przedmiotu-zamowienia.docx Zalacznik-nr-3-Umowa-i-nr-4-Protokol-odbioru.docx

Informacja o wynikach postępowania

2 maja 2022

informacja-o-wynikach-postepowania-002-scaled.jpg

Zapytanie ofertowe na zatrudnienie osoby na stanowisku FIZJOTERAPEUTY w mieszkaniu wspieranym w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Działoszycach”

 • 09 maja 2022

Dokumenty do pobrania

Zapytanie-ofertowe.docx Zalacznik-nr-1-Oferta-cenowa-ok.doc zalacznik-nr-2-Umowa-ok.doc zalacznik-nr-3-Wykaz-osob.docx

Informacja o wynikach postępowania – Zapytanie ofertowe na zatrudnienie osoby na stanowisku FIZJOTERAPEUTY w mieszkaniu wspieranym w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Działoszycach”

 • 18 maja 2022

Dokumenty do pobrania

informacja-o-wynikach-postepowania.pdf

Zapytanie ofertowe na zatrudnienie sprzątaczki do 2 mieszkań wspieranych utworzonych  w ramach projektu pn. „Pomocna dłoń – II edycja”

 • 23 maja 2022

Dokumenty do pobrania

Zapytanie-ofertowe-23.05.2022.docx Zalacznik-nr-1-Ofera-cenowa.docx Zalacznik-nr-2-OSWIADCZENIE-dot.-osob-fizycznych.pdf Zalacznik-nr-3-Wzor-umowy.docx

 • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Działoszycach
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
 • Aplikacja door to door
 • Rozlicz PIT w gminie Działoszyce
 • Program Czyste powietrze
 • Powrzechny Spis Rolny 2020
 • Znak Projektu Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego i Unii Europejskiej
 • 100 rocznica odzyskania niepodległości
 • Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST
 • ratusz.pl