Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych - Urząd Miasta i Gminy w DziałoszycachUrząd Miasta i Gminy w Działoszycach
A A+ A++ Kontrast

Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych

 • 13-07-2021

Projekt pn. „Poprawa funkcjonalności mieszkańców oraz zminimalizowanie barier architektonicznych w częściach wspólnych budynków w Gminie Działoszyce” realizowanego przez Gminę Działoszyce w ramach projektu pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie nr: 018/UDTD/I/2020/00081 z dnia 23.12.2020 r. z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II nr 13.

Celem projektu grantowego jest zwiększenia dostępności usług transportowych indywidualnych door-to-door dla 90 mieszkańców (40 Kobiet i 50 Mężczyzn) w celu zwiększenia aktywizacji społeczno-zawodowej i poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych z terenu Gminy Działoszyce z woj. świętokrzyskiego w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2022r. Usługa jest kontynuowana w okresie trwałości projektu tj. do 31.12.2025 r.

DZIAŁANIA zaplanowane w Projekcie:

 • ­usługi transportowe door-to-door świadczone dla 90 UP przez okres 19 m-cy,
 • ­likwidacja barier architektonicznych,
 • ­zakup 1 busa elektrycznego.

ZAKRES Projektu: teren Gmina Działoszyce, powiat pińczowski, woj. świętokrzyskie.

Projekt zakłada:
Poprawę dostępności wielorodzinnych budynków mieszkalnych oraz uruchomienie i realizację usługi transportu door-to-door.
Wartość projektu grantowego wynosi 1 006 994,73 zł. Wkład Funduszy Europejskich wynosi 848.695,16 zł. (tj. 84,28% wartości całego projektu grantowego).

Projekt przeznaczony jest do:

W pierwszej kolejności do korzystania z przewozu uprawnione są osoby niepełnosprawne legitymujące się ważnym orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenia równoważne wymienione w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) poruszające się na wózkach inwalidzkich i aktywne zawodowo oraz z zakresu podjęcia aktywizacji społeczno-zawodowej tj. poprzez udział w szkoleniach, kursach i innych formach kształcenia (np. pójście do szkoły średniej) oraz udział w zajęciach/warsztatach ruchowych, tanecznych, grupach wsparcia, mentoringu grup i społeczności, debatach społecznych, spotkaniach, animacjach, wydarzeniach sąsiedzkich, terapiach uzależnień, imprezach kulturalnych i organizowanych przez m.in. stowarzyszenia, kluby, fundacje, towarzystwa, wizyty u lekarzy, specjalistów, rehabilitantów, psychologów, psychiatry oraz w aktywizacji zawodowej.

W dalszej kolejności do korzystania z przewozu uprawnione są:

 • osoby legitymujące się ważnym orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenia równoważne wymienione; w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) oraz osoby od 18 roku życia,
 • posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, ze wskazaniem kodu 05-R – upośledzenie narządu ruchu lub 10- N – choroby neurologiczne, poruszające się na wózkach inwalidzkich,
 • ­osoby niewidome i ociemniałe, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • ­osoby posiadające znaczne ograniczenia w samodzielnym poruszaniu się,
 • ­poruszające się przy pomocy kul łokciowych lub balkonika, i które niezdolne są do korzystania ze środków transportu zbiorowego.

Pliki do pobrania:

Formularz_zglaszania_potrzeb.pdf zarzadzenie-20230127_09151287.pdf regulamin20230127_09161621.pdf Formularz-reklamacyjny.docx Formularz_reklamacyjny-1.zip

Link do aplikacji mobilnej:

Broomee Door-to-Door


 • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Działoszycach
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
 • Aplikacja door to door
 • Rozlicz PIT w gminie Działoszyce
 • Program Czyste powietrze
 • Powrzechny Spis Rolny 2020
 • Znak Projektu Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego i Unii Europejskiej
 • 100 rocznica odzyskania niepodległości
 • Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST
 • ratusz.pl