Utworzenie świetlic środowiskowych na terenie Gminy Działoszyce - Urząd Miasta i Gminy w DziałoszycachUrząd Miasta i Gminy w Działoszycach
A A+ A++ Kontrast

Utworzenie świetlic środowiskowych na terenie Gminy Działoszyce

 • 13-07-2021

Projekt pn. „Utworzenie świetlic środowiskowych na terenie Gminy Działoszyce” realizowany przez Gminę Działoszyce w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej RPSW.09.00.00, Działania: „RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych”, poddziałania 9.2.1 „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe) na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie nr RPSW.09.02.01-26-0070/20-00 z dnia 29.04.2021 r. z Województwem Świętokrzyskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

GŁÓWNYM CELEM Projektu „Utworzenie świetlic środowiskowych na terenie Gminy Działoszyce” jest poprawa funkcjonowania 80 mieszkańców (46 Kobiet, 34 Mężczyzn) z GMINY DZIAŁOSZYCE, w tym 50 DZIECI (21 Kobiet i 29 Mężczyzn) w środowisku szkolnym, rodzinnym i 30 rodziców dzieci (25 Kobiet, 5 Mężczyzn) z 35 rodzin osób zagrożonych ubóstwem lub/i wykluczeniem społecznym i ich otoczenia z terenu Gminy Działoszyce w woj. świętokrzyskim poprzez utworzenie dwóch Placówek Wsparcia Dziennego (PWD) w formie opiekuńczo-specjalistycznej tj. 2 Świetlic środowiskowych w Dzierążni i Dziekanowicach współpracujących z rodzinami dzieci od 01.05.2021 r. do 31.12.2022 r.

GŁÓWNE DZIAŁANIA zaplanowane w Projekcie:

 • ­ pomoc w opiece i wychowaniu dziecka poprzez usługi świadczone w Placówce Wsparcia Dziennego w formie OPIEKUŃCZEJ (pomoc w nauce, organizacja czasu wolnego) i w formie SPECJALISTYCZNEJ (zajęcia logopedyczne dla dzieci);
 • ­ stworzenie zespołu ds. pracy z rodziną (realizacja poradnictwa specjalistycznego, w tym prawnego, psychologicznego dla rodziców).

GRUPĘ DOCELOWĄ w Projekcie stanowi 35 rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zamieszkujących teren wiejsko-miejski Gminy Działoszyce : a) 30 osób, 25 Kobiet i 5 Mężczyzn (rodzice dzieci, otoczenie) w wieku 25-70 lat.

Grupę docelową wśród rodziców będą stanowiły osoby z każdym wykształceniem, m.in. bezrobotne, pracujące, kwalifikujące lub korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dn. 12.03.2004 r. o pomocy społecznej, 35 rodzin przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, o których mowa w ustawie z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, b) 50 dzieci (21 dziewczynek i 29 chłopców) do 18 r.ż. uczących się, w tym 3 osoby z niepełnosprawnościami (ON).

W ramach Projektu zostaną przeprowadzone ZAJĘCIA ukierunkowane na rozwój KOMPETENCJI KLUCZOWYCH:

 • z informatyki,
 • z matematyki,
 • z angielskiego,
 • z świadomości i ekspresji kulturalnej (6 wyjazdów realizowane do kina, teatru, opery, muzeum, Centrum Nauki Kopernik). Zostaną pokryte koszty wynajmu autokaru, wyżywienia, bilety, ubezpieczenia, opieki na grupą 50 dzieci.
 • dodatkowo zajęcia muzyczne dla dzieci.

KWOTA DOFINANSOWANIA: 1.511.277,84 zł.
WKŁAD WŁASNY: 126.975,00 zł.

Biuro Projektu:
ul. Skalbmierska 5
28-440 Działoszyce
tel. 41 352 60 05.

Koordynator Projektu: Agnieszka Iwan.

Dzieci otrzymają na własność tablety, zwrot kosztów dojazdu z PWD i do PWD, zapewnienie wyżywienia podczas pobytu w PWD, opiekę oraz pomoc w odrabianiu lekcji, organizacja czasu wolnego, ubezpieczenie od NNW !!!!.

Miejsce form wsparcia / miejsce PWD:

 • Dziekanowice 68/A, 28-440 Działoszyce,
 • Dzierążnia 77, 28-440 Działoszyce.

Dzieci otrzymają na własność tablety, zwrot kosztów dojazdu z PWD i do PWD, zapewnienie wyżywienia podczas pobytu w PWD, opiekę oraz pomoc w odrabianiu lekcji, organizacja czasu wolnego, ubezpieczenie od NNW.

Dokumenty

Regulamin_realizacji_projektu.pdf LISTA_UP_z_punktacja.docx Z-1__Formularz_zgloszeniowy.docx Z-3_Oswiadczenie_uczestnika_projektu.doc Z-4_Deklaracja_udzialu_w_P.docx Z-5_OSWIADCZENIE_a_udzialu_w_P.docx Z-6_Decyzja_kwalifikacyjna.docx Z-7_REZYGNACJA_UDZIALU_W_PROJEKCIE.docx

AKTUALNOŚCI

Informacja dot. utrzynamia trwałości rezultatów projektu – 30.06.2023

Informacja-dot.-utrzynamia-trwalosci-rezultatow-projektu-30.06.2023.pdf

Świetlica Środowiskowa w DZIERĄŻNI zaprasza dzieci i młodzież do udziału w zajęciach od poniedziałku do piątku.

Co będziemy robić:

 • Zajęcia na świeżym powietrzu: gry i zabawy,
 • Ciekawe zajęcia: plastyczne, muzyczno-ruchowe, integracyjne, sportowe, rekreacyjne,
 • Pomoc w nauce: pomoc w odrabianiu bieżących zadań, zajęcia korekcyjne,
 • Organizację czasu wolnego: spotkania z ciekawymi ludźmi,
 • Atrakcyjne wycieczki do: kina, teatru Groteska, Ogród Doświadczeń, Muzeum sztuki nowoczesnej, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, zwiedzanie Chabówka Rolling-Stock Heritage Park Skansen, Pszczela Wola – Muzeum Pszczelarstwa – skansen, itp,
 • Zajęcia socjoterapeutyczne: zajęcia podczas których dziecko uczy się współpracować z innymi, odkrywa swoje zdolności i zainteresowania, nabędzie ważne umiejętności społeczne,
 • Zajęcia logopedyczne,
 • Wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną: pedagodzy, wychowawcy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym,
 • Codzienne posiłki przygotowywane wspólnie w świetlicy,
 • Poradnictwo prawne oraz psychologiczne dla rodziców oraz dzieci.

UWAGA ! KAŻDE DZIECKO OTRZYMUJE NA WŁASNOŚĆ TABLET !!!!!

Termin zajęć: W  wybrane dni tygodnia w godzinach popołudniowych (do ustalenia, wg potrzeb rodzin).

WOLNE MIEJSCA !!!!!! Zapisy w Urzędzie Miasta i Gminy Działoszyce  w godz. 7.00 – 15.00; tel. 41 352 60 10 wew. 40, osoba do kontaktu: Agnieszka Iwan.

Korzystanie z oferty świetlicy jest bezpłatne !!!


Zapytanie ofertowe – zatrudnienie osoby na stanowisku OPIEKUNA ŚWIETLICY/WYCHOWAWCY w Gminie Działoszyce w ramach realizacji projektu pn.: „Utworzenie świetlic środowiskowych na terenie Gminy Działoszyce” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Społecznego

 • 23 maja 2023 r.
Zapytanie.docx Zalacznik-nr-1-Ofera-cenowa.docx Zalacznik-nr-2-Oswiadczenie-Zleceniobiorcy.docx zalacznik-nr-3-wykaz-osob.docx

Zapytanie ofertowe – zatrudnienie osoby na stanowisku pedagoga w celu przeprowadzenia warsztatów grupowych pedagogicznych dla rodziców w Gminie Działoszyce w ramach realizacji projektu pn.: „Utworzenie świetlic środowiskowych na terenie Gminy Działoszyce” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 • 21 marca 2023 r.
zalacznik-nr-4-Wykaz-osob-2.docx Zalacznik-nr-3-Wzor-umowy-2.docx Zalacznik-nr-2-Oswiadczenie-Zleceniobiorcy-2.docx Zalacznik-nr-1-Ofera-cenowa-2.docx Zapytanie-2.docx

Zapytanie ofertowe – Zatrudnienie osoby na stanowisku psychologa w celu przeprowadzenia poradnictwa psychologicznego grupowego dla rodziców w Gminie Działoszyce w ramach realizacji projektu pn.: „Utworzenie świetlic środowiskowych na terenie Gminy Działoszyce” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 • 21 marca 2023 r.
zalacznik-nr-4-Wykaz-osob-1.docx Zalacznik-nr-3-Wzor-umowy-1.docx Zalacznik-nr-2-Oswiadczenie-Zleceniobiorcy-1.docx Zalacznik-nr-1-Ofera-cenowa-1.docx Zapytanie-1.docx

Usługa polegająca na zapewnieniu wyżywienia w trakcie podróży (suchy prowiant) dla 40 dzieci oraz 10 opiekunów z PWD w Dzierążni 171 na  6 wyjazdach edukacyjnych z kompetencji kluczowych  z zakresu świadomość i ekspresja kulturalna realizowanych w ramach projektu pn.: „Utworzenie świetlic środowiskowych na terenie Gminy Działoszyce”

 • 25 stycznia 2023 r.

Link do zapytania na stronie BIP (Link otwiera się w nowej karcie)

Zapytanie ofertowe – Zatrudnienie osoby na stanowisku OPIEKUNA ŚWIETLICY/WYCHOWAWCY w Gminie Działoszyce w ramach realizacji projektu pn.: „Utworzenie świetlic środowiskowych na terenie Gminy Działoszyce” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

30 listopada 2022 r.

Zapytanie.zip

Zapytanie ofertowe – Usługa polegająca na zapewnieniu wyżywienia w trakcie podróży (suchy prowiant) dla 10 dzieci oraz 2 opiekunów na  6 wyjazdach edukacyjnych z kompetencji kluczowych  z zakresu świadomość i ekspresja kulturalna realizowanych w ramach projektu pn.: „Utworzenie świetlic środowiskowych na terenie Gminy Działoszyce”

 • 29 września 2022 r.

Link do zapytania na stronie BIP (Link otwiera się w nowej karcie)


Zapytanie ofertowe – Zakup biletów wstępu dla 10 dzieci oraz 2 opiekunów na  6 wyjazdach edukacyjnych z kompetencji kluczowych  z zakresu świadomość i ekspresja kulturalna realizowanych w ramach projektu pn.: „Utworzenie świetlic środowiskowych na terenie Gminy Działoszyce” (dot. UP ze świetlicy w Działoszycach, ul. Szkolna 5, 28 -440 Działoszyce)

 • 28 września 2022 r.

Link do zapytania na stronie BIP (Link otwiera się w nowej karcie)


Zapytanie ofertowe – Ubezpieczenie 15 Uczestników Projektu od NNW i OC na 8 wyjazdach edukacyjnych realizowanych w ramach projektu pn.: „Utworzenie świetlic środowiskowych na terenie Gminy Działoszyce”(dot. UP ze świetlicy w Działoszycach, ul. Szkolna 5, 28 -440 Działoszyce)

 • 28 września 2022 r.
Zapytanie-ofertowe-28.09.2022.zip

Zapytanie ofertowe – Ubezpieczenie 15 Uczestników Projektu od NNW i OC na 8 wyjazdach edukacyjnych realizowanych w ramach projektu pn.: „Utworzenie świetlic środowiskowych na terenie Gminy Działoszyce”(dot. UP ze świetlicy w Działoszycach, ul. Szkolna 5, 28 -440 Działoszyce)

 • 27 września 2022 r.
Zapytanie-ofertowe-27.09.2022.docx Zalacznik-nr-1-Ofera-cenowa.docx Zalacznik-nr-2-UMOWA-powierzenia-UBEZPIECZNIE.docx informacja-o-uniewazneiniu-postepowania-28.09.2022.pdf

Informacja o wynikach – Zapytanie ofertowe na zatrudnienie osoby na stanowisku psychologa w Gminie Działoszyce w ramach realizacji projektu pn.: „Utworzenie świetlic środowiskowych na terenie Gminy Działoszyce” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 • 31 sierpnia 2021 r.
Informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-31.08.2021.pdf

Informacja o wynikach – Zapytanie ofertowe na zatrudnienie osoby na stanowisku PRAWNIKA w Gminie Działoszyce w ramach realizacji projektu pn.: „Utworzenie świetlic środowiskowych na terenie Gminy Działoszyce” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 • 30 sierpnia 2021 r.
info-o-wynikach-prawnik-swietlica.pdf

Dot. Zaproszenia do złożenia oferty cenowej na dostawę pomocy dydaktycznych do Placówki Wsparcia Dziennego (PWD) w Dzierążni oraz w PWD w Dziekanowicach w Gminie Działoszyce w ramach realizacji projektu pn.: „Utworzenie świetlic środowiskowych na terenie Gminy Działoszyce” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • 26 sierpnia 2021 r.
info-dla-oferentow.pdf korekta-Zalacznik-nr-2-SOPZ-.docx

Zapytanie ofertowe – Zatrudnienie sprzątaczki do Placówki Wsparcia Dziennego (PWD) w Dziekanowicach w Gminie Działoszyce w ramach projektu pn.: „Utworzenie świetlic środowiskowych na terenie Gminy Działoszyce”

 • 23 sierpnia 2021 r.
Zapytanie-ofertowe-23.08.2021.docx Zalacznik-nr-1-Ofera-cenowa-4.docx Zalacznik-nr-2-Oswiadczenie-Zleceniobiorcy-2.docx Zalacznik-nr-3-Wzor-umowy-2.docx

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę pomocy dydaktycznych do Placówki Wsparcia Dziennego (PWD) w Dzierążni oraz w PWD w Dziekanowicach w Gminie Działoszyce w ramach realizacji projektu pn.: „Utworzenie świetlic środowiskowych na terenie Gminy Działoszyce” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • 23 sierpnia 2021 r.
Zapytanie-2.docx Zalacznik-nr-1-Ofera-cenowa-3.docx Zalacznik-nr-2-SOPZ-.docx

Zapytanie ofertowe na zatrudnienie osoby na stanowisku PRAWNIKA w Gminie Działoszyce w ramach realizacji projektu pn.: „Utworzenie świetlic środowiskowych na terenie Gminy Działoszyce” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 • 17 sierpnia 2021 r.
Zapytanie-1.docx Zalacznik-nr-1-Ofera-cenowa-1.docx Zalacznik-nr-2-Oswiadczenie-Zleceniobiorcy-1.docx Zalacznik-nr-3-Wzor-umowy-1.docx zalacznik-nr-4-Wykaz-osob-1.docx Zalacznik-nr-5-Opis-przedmiotu-zamowienia.docx

Zapytanie ofertowe na dostawę mebli do Placówki Wsparcia Dziennego (PWD) w Dzierążni oraz w PWD w Dziekanowicach w Gminie Działoszyce w ramach projektu pn.: „Utworzenie świetlic środowiskowych na terenie Gminy Działoszyce”

 • 08 lipca 2021 r.
Zapytanie-ofertowe-08.07.2021.docx Zalacznik-nr-1-Szczegolowy-Opis-Zadania.docx

Zapytanie ofertowe na dostawę stołu do piłkarzyków (2 sztuki – stół piłkarski) oraz stołu do gry w cymbergaja (1 sztuka) do Placówki Wsparcia Dziennego (PWD) w Dzierążni oraz w PWD w Dziekanowicach w Gminie Działoszyce w ramach projektu pn.: „Utworzenie świetlic środowiskowych na terenie Gminy Działoszyce”

 • 08 lipca 2021 r.
Zapytanie-ofertowe-08.07.2021-1.docx

Zapytanie ofertowe na zatrudnienie osoby na stanowisku psychologa w Gminie Działoszyce w ramach realizacji projektu pn.: „Utworzenie świetlic środowiskowych na terenie Gminy Działoszyce” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 • 16 sierpnia 2021 r.
Zapytanie.docx Zalacznik-nr-1-Ofera-cenowa.docx Zalacznik-nr-2-Oswiadczenie-Zleceniobiorcy.docx Zalacznik-nr-3-Wzor-umowy.docx zalacznik-nr-4-Wykaz-osob.docx

Informacja o wynikach – Zapytanie ofertowe na dostawę środków czystości do Placówki Wsparcia Dziennego (PWD) w Dziekanowicach w Gminie Działoszyce w ramach projektu pn.: „Utworzenie świetlic środowiskowych na terenie Gminy Działoszyce”

 • 23 czerwca 2021 r.
Informacja-o-wynikach-22.06.2021-Materialy-biurowe.pdf

Zapytanie ofertowe na dostawę MATERIAŁÓW BIUROWYCH do Placówki Wsparcia Dziennego w Dziekanowicach w Gminie Działoszyce w ramach projektu pn.: „Utworzenie świetlic środowiskowych na terenie Gminy Działoszyce” ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 • 14 czerwca 2021 r.
Zapytanie-materialy-biurowe-14.06.2021.docx Zalacznik-nr-1-Ofera-cenowa-2.docx

 • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Działoszycach
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
 • Aplikacja door to door
 • Rozlicz PIT w gminie Działoszyce
 • Program Czyste powietrze
 • Powrzechny Spis Rolny 2020
 • Znak Projektu Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego i Unii Europejskiej
 • 100 rocznica odzyskania niepodległości
 • Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST
 • ratusz.pl