Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) - Urząd Miasta i Gminy w DziałoszycachUrząd Miasta i Gminy w Działoszycach
A A+ A++ Kontrast

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Odpady komunalne z terenu Gminy Działoszyce są odbierane, transportowanie i zagospodarowywane przez firmę:EKOM Maciejczyk Spółka Jawna
ul. Zakładowa 29
26-052 Nowiny

w terminach ustalonych w harmonogramie, a ponadto każdy mieszkaniec gminy może je przekazać nieodpłatnie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), który będzie dostępny dla wszystkich mieszkańców Gminy .Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)
ul. Skalbmierska 17
28 – 440 Działoszyce
Czynny w każdy piątek w godzinach 8:00 – 15:00

Z nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych oraz domków letniskowych w PSZOK przyjmowane są następujące rodzaje odpadów:

 1. ­ odpady selektywnie zbierane ( papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe),
 2. ­ odpady zielone ( trawa, liście, drobne gałęzie),
 3. ­ przeterminowane leki,
 4. ­ chemikalia (detergenty, rozpuszczalniki, farby, tusze, kleje, środki ochrony roślin),
 5. ­ zużyte baterie, akumulatory,
 6. ­ zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny,
 7. ­ meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 8. ­ odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac remontowych nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty ( niezanieczyszczone odpady betonowe oraz gruz betonowy i ceglany),
 9. zużyte opony,
 10. odpady niebezpieczne,
 11. odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,
 12. ­ odpady tekstyliów i odzieży,
 13. ­ popiół.

Transport odpadów do PSZOK właściciel nieruchomości organizuje sobie sam we własnym zakresie.

Osoba dostarczająca odpady do PSZOK zobowiązana jest umieścić je w odpowiednim miejscu w kontenerach lub pojemnikach. Umieszczanie dostarczonych odpadów będzie odbywać się pod nadzorem pracownika obsługującego PSZOK.

Oddający odpady do PSZOK ma obowiązek ich rozładunku i umieszczenia w miejscach i w sposób wskazany przez pracownika PSZOK.

Osoby przebywające na terenie PSZOK obowiązane są do przestrzegania zaleceń obsługi punktu oraz zachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Śmieci elektryczne odbiera: EKOM Maciejczyk Spółka Jawna, ul. Zakładowa 29, 26-052 Nowiny

Odpady zielone bioodpady powstające na terenie nieruchomości, które ulegają biodegradacji (pochodzące m.in. z ogródków) zgodnie z przyjętym regulaminem można kompostować we własnym zakresie i na własne potrzeby lub zbierać w worki o odpowiednim kolorze (brązowe).

Kompostowanie nie może stanowić uciążliwości zapachowych dla innych osób ani powodować zanieczyszczenia działek sąsiednich.

Ponadto w nowym systemie gospodarki odpadami komunalnymi prowadzona będzie w naszej gminie zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych tj. pralki, lodówki, suszarki do włosów, komputery, drukarki itp. Akcje zbiórki i odbioru tych odpadów będą odbywać się z częstotliwością dwa razy w roku. Harmonogram odbioru odpadów, po uzgodnieniu z przedsiębiorcą, będzie podawany do publicznej wiadomości (tablice ogłoszeń, strony internetowe, ulotki rozprowadzane przez przedsiębiorcę).

Pliki do pobrania:

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Jak segregować?

Co powstaje z odpadów?


 • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Działoszycach
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
 • Aplikacja door to door
 • Rozlicz PIT w gminie Działoszyce
 • Program Czyste powietrze
 • Powrzechny Spis Rolny 2020
 • Znak Projektu Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego i Unii Europejskiej
 • 100 rocznica odzyskania niepodległości
 • Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST
 • ratusz.pl